Minimalissimo

Haori

lighting
Design
Atsushi Shindo
Photography
Ryohei Maehara

In the shop